Shogo ARAI has moved to

http://www.irs.mech.tohoku.ac.jp/


login